Kommisorium for Repertoireudvalget

Forretningsorden for BALDURs Repertoire udvalg

Formål:

I samråd med orkestrets dirigent er det udvalgets opgave at forny og fastlægge orkestrets repertoire ud fra flg. principper:

Optimalt skal et repertoire indeholde elementer af alle ovenstående principper, men afhængig af koncerten/arrangementet kan de forskellige principper vægtes i højere eller mindre grad.

Arbejdsgang/procedure

I god tid inden en koncert (gerne 6 øvegange før) udarbejder udvalget et forslag til et koncertprogram der forelægges dirigenten, som naturligvis kan supplere med egne forslag. Dirigenten vælger herefter det repertoire, der skal spilles ud fra sit kendskab til orkestrets formåen og det publikum, der skal spilles for.

Et af dirigenten godkendt repertoire/koncertprogram kan ikke umiddelbart ændres på forlangende af orkestermedlemmer eller medlemmer af bestyrelsen. Der kan dog altid stilles forslag om ændringer.

Udvalget fastlægger selv praksis for møder og kommunikation.

Såfremt ønsker til repertoire indeholder økonomiske konsekvenser (indkøb af noder/værker), skal forslaget godkendes af bestyrelsens kasser.

Udover repertoire til kendte arrangementer, skal udvalget sørge for at opretholde et ”beredskabsrepertoire” som er afspejlet i de udleverede noder i nodemappen samt udvalgte numre i ”den grønne” mappe.

Medlemmer

Udvalget nedsættes jf. gældende vedtægter. (Pt. Nedsættes udvalget af bestyrelsen)

Ved valg af medlemmer til udvalget skal det tilstræbes, at så mange instrumentgrupper som muligt er repræsenteret i udvalget.

(Udvalgets medlemmer findes ved frivillighed og ved frafald eller manglende frivillige påhviler det bestyrelsen at fastlægge repertoire. Dette skal dog ses som en midlertidig foranstaltning, indtil et repertoireudvalg kan nedsættes.) 

Udfærdiget af Allan Therkelsen og vedgået af Baldurs bestyrelse i februar 2018