Vedtægter for Baldur, Ballerup Brass Band (2019)

1. ORKESTRET
er under navnet “Musikforeningen Baldur” stiftet d. 19. juni 1947, og har hjemsted i Ballerup.
Ved den ekstraordinære generalforsamling den 5. januar 1987 blev det vedtaget at ændre navnet til: BALDUR, BALLERUP BRASS BAND

2. MEDLEMMER
Der optages aktive og passive medlemmer med fast bopæl. Medlemmer kan anmodes om at forevise personnummerbevis.

3. MÅLSÆTNINGEN
er at skabe fælles musikforståelse, inspiration og personlig oplevelse for det enkelte medlem. Dette sker ved at samarbejde med myndigheder, organisationer og enkeltpersoner.
Ved orkestrets deltagelse i arrangementer og koncerter søges musikforståelsen og den personlige oplevelse af musikken bragt ud til publikum.
Orkestret etablerer undervisning efter bestemmelser i loven om folkeoplysning.

4. GENERALFORSAMLING
afholdes en gang om året snarest muligt efter regnskabsafslutningen. Der indkaldes til generalforsamling med mindst 14 dages varsel.
Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Generalforsamlingen er orkestrets højeste myndighed. Den er beslutningsdygtig ved almindelig stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes i særlige tilfælde med 8 dages varsel.

5. BESTYRELSEN
består af 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 2 år.
Formanden tegner foreningen. Formanden og kassereren vælges direkte af generalforsamlingen og må i øvrigt ikke afgå samtidig.
Begge personer skal på dagen have opnået almindelig offentlig valgret.
Aftenskoledeltagerne kan vælge en repræsentant som deltager i bestyrelsesarbejdet.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, sekretær og arkivar.
Generalforsamlingen vælger for 1 år: 2 bestyrelsessuppleanter, 1 revisor, 1 revisorsuppleant og et repertoireudvalg.
Bestyrelsen er bemyndiget til at udelukke medlemmer, der efter bestyrelsens opfattelse ved restanceforhold eller deres adfærd modarbejder orkestrets målsætning.
Bestyrelsens beslutning kan ankes ved førstkommende spillermøde, der så afholdes som en ekstraordinær generalforsamling.

6. VEDTÆGTSÆNDRINGER
Vedtægtsændringer besluttes på generalforsamlingen med 2/3 flertal blandt de fremmødte medlemmer.

7. ÆRESMEDLEMMER
kan med motivering udnævnes på ordinær generalforsamling. Æresmedlemmer er kontingentfri.

8. ØKONOMI
Generalforsamlingen godkender kontingent, budget og det reviderede regnskab.
Bestyrelsen forvalter og sikrer aktiver, beholdninger, kontrakter og værdipapirer.
Bestyrelsen kan give den valgte kasserer fuldmagt til at disponere på Orkestrets konti og depoter.
Banken modtager efter hver ordinær eller ekstraordinær generalforsamling følgende documentation forsynet med underskrift af alle bestyrelsesmedlemmer:

Orkestrets regnskabsår er ved generalforsamlingen den 28. maj 1996 ændret til at følge kalenderåret.

9 OPLØSNING
af orkestret kan alene besluttes af generalforsamlingen ved 2/3 flertal blandt medlemmerne. Denne afgørelse skal endvidere bekræftes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling med almindeligt stemmeflertal.
Ved opløsning af foreningen overgår evt. formue til en anden musisk aftenskole i kommunen.

Således vedtaget på generalforsamlingerne den 19.6.1947; 3.4.1970; 26.2.1971; 26.2.1973; 13.6.1977; 19.4.1981; 5.5.1987; 14.5.1990: 28.5.1996 25.9.2001; samt 19.1.2016.

Bestyrelsen januar 2019: